Datum: 3 oktober 2019

Algemene voorwaarden Connectcard

De vennootschap onder firma Sr. Glue handelend onder de naam Connectcard is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76951197 en is gevestigd aan de Groenewouddreef 4, 5263 NL te Vught.

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Dienstverlener: de vennootschap onder firma Sr. Glue handelened onder de naam Connectcard opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Connectcard.
5. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument die Connectcard heeft aangesteld voor Diensten die door Connectcard worden uitgevoerd, of waaraan Connectcard een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
6. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Connectcard.
7. Diensten: de Dienst die Connectcard aanbiedt, is het ter beschikking stellen van een Online Product waar Opdrachtgever (tegen betaling) een digitaal visitekaartje kan creëren en kan delen met anderen.
8. Online Product: het digitale visitekaartje samengesteld door Opdrachtgever.
9. Fysiek Product: het product dat Connectcard aanbiedt, betreft een fysieke versie van het door Opdrachtgever gecreëerde visitekaartje.
10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Connectcard, alsmede voorstellen die door Connectcard aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Connectcard waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
11. Website: de website van Connectcard luidt: www.connectcard.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Connectcard, elke Overeenkomst tussen Connectcard en Opdrachtgever en op elke dienst die door Connectcard wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Connectcard aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Connectcard is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Connectcard gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Connectcard is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Connectcard het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Connectcard gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden en termijnen in het Aanbod van Connectcard zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Connectcard heeft aanvaard door op de website af te rekenen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
2. Connectcard is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
4. Elke Overeenkomst die met Connectcard wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Connectcard wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Connectcard is verbonden.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Consument is uitgesloten indien Connectcard al begonnen is metde nakoming met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Opdrachtgever zijnde een Consument en Opdrachtgever zijnde een Consument door middel van deze instemming afzien van zijn herroepingsrecht zodra Connectcard de Overeenkomst is nagekomen.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals door partijen overeengekomen, waarbij Connectcard zich verbindt het Product aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen voor de duur conform overeengekomen. De overeenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen datum.
2. Zowel Opdrachtgever als Connectcard kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Connectcard ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel Opdrachtgever als Connectcard kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Connectcard nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

1. Connectcard zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Connectcard staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Connectcard de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Connectcard aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Connectcard heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Connectcard niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Connectcard, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Connectcard is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Connectcard Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Connectcard aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot en/of betaling niet tijdig is ontvangen door Connectcard of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Connectcard recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Gebruik van de website

1. Connectcard spant zich in de website ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever. Alle diensten met betrekking tot het beschikbaar stellen van een Online Product worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Opdrachtgever heeft toegang tot de Website nadat Opdrachtgever de Website een account heeft aangemaakt.
2. Connectcard stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de dienst gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sub-licentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
3. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Opdrachtgever vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Opdrachtgever Connectcard onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Opdrachtgever dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Opdrachtgever dient zich te onthouden van:

2. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Connectcard gerechtigd de mogelijk strafbare handelingen en uitingen van haar website te verwijderen en hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
3. Naast de verplichtingen uit de wet is alle schade die ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Connectcard is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
6. Opdrachtgever is verplicht alle door Connectcard verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Overeenkomst en in de gewenste vorm te verstrekken.Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Connectcard niet in staat is een volledige uitvoeringte realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7. Connectcard is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Connectcard verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Connectcard aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
8. Connectcard kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Connectcard gerechtigd om de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Connectcard.

Artikel 9 Beschikbaarheid website

Connectcard staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Connectcard streeft ernaar zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Connectcard is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website het gebruik van de Website op te schorten. Connectcard is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

Artikel 10 Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Connectcard of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Connectcard gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Connectcard zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van Connectcard. In geen geval is Connectcard aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 11 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Connectcard is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Connectcard, Connectcard een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12 Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Connectcard of er door andere omstandigheden buiten de macht van Connectcard enige vertraging ontstaat, heeft Connectcard recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Opdrachtgever dient Connectcard schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Opdrachtgever kan, tegen vergoeding van de aanvullende kosten, fysieke exemplaren van de op de Website gecreëerde visitekaartje vekrijgen. Opdrachtgever is voorts verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Connectcard gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. Indien Connectcard gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Connectcard ter beschikking heeft gesteld.
5. Connectcard staat ervoor in dat het geleverde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
6. Connectcard is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Connectcard is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Connectcard behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 13 Onderzoek en reclamaties

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Connectcard erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Connectcard te worden gemeld op info@connectcard.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van veertien dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen veertien dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4.Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Connectcard op de wijze zoals door Connectcard aangegeven.
5. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
6. Indien Opdrachtgever zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
7. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Connectcard te wijten is, zal Connectcard na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering kan niet verhaald worden op Connectcard.

Artikel 14 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde een Consument in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Connectcard voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen, in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
3. Alle kosten voor verzending en retournering zijn niet inbegrepen bij de prijs van het Product en komen voor rekening van Opdrachtgever. De betreffende prijzen worden vermeld op de website.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Connectcard haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot volledig te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Connectcard is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Connectcard.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Connectcard zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Connectcard meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Connectcard gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Connectcard de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Connectcard verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Connectcard tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Connectcard op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 Opschorting en ontbinding

1. Connectcard heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Connectcard gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Connectcard is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Connectcard is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Connectcard te vergoeden voor elk financieel verlies dat Connectcard lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 18 Overmacht

1. Connectcard is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Connectcard wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Connectcard, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Connectcard zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Connectcard of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Connectcard buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Connectcard is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 19 Beperking van aansprakelijkheid

1. Connectcard biedt uitsluitend de Website aan in de staat waarin deze zich bevindt zonder enige garantie. Connectcard sluit voor zover geen wettelijke bepaling zich hiertegen verzet alle aansprakelijkheid uit die Opdrachtgever lijdt, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Connectcard, is Connectcard uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Connectcard binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Connectcard deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Connectcard in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Connectcard leidt tot aansprakelijkheid van Connectcard, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Connectcard. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Connectcard sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Connectcard is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Connectcard voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Connectcard geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Connectcard.
6. Connectcard staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Connectcard verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Connectcard, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Connectcard vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Connectcard binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Connectcard.

Artikel 20 Geheimhouding

1. Connectcard en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Connectcard bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Connectcard is verkregen.
2. Indien Connectcard op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Connectcard zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Connectcard niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Connectcard aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Connectcard vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Connectcard vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Connectcard is verspreid.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen Connectcard en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 21 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake vanaf het moment dat de Producten zijn geleverd op het door Koper aangegeven afleveradres.

Artikel 22 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Connectcard, alsmede op de goede naam van Connectcard. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten. voor zover deze niet aan derden toebehoren, uitsluitend bij Connectcard en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Connectcard rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen, te kopieren of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden). Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Connectcard opgeleverde zaken, dient Connectcard expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Connectcard rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 23 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Connectcard verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Connectcard zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Connectcard van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Connectcard voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Connectcard voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Connectcard verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Connectcard of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@connectcard.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Connectcard de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Connectcard zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Connectcard en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Connectcard heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Connectcard en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Vught, 3 oktober